1. Marts 2018

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. Marts 2018

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt
Fraværende: uden afbud Esad Dzajic

1. Godkendelse af referat.
Referat fra den 18/1-2018 godkendt.

2. Nyt fra formanden.
Haveforeningen har modtaget en ny arealkontrakt fra Kolding Kommune, da vi i Haveforeningen har fået Have nr. 47 nedlagt pga. høj vandstand i haven. Kontrakten er underskrevet, og vil blive afleveret.

Johannes har kontaktet Alm. Brand vedr. en kollektiv brandforsikring. Dette er meget vigtigt, og har stor prioritet, da det er lovpligtigt at have denne forsikring. Bestyrelsen afventer priser, og fremadrettet vil de haver, der IKKE har en forsikring, vil blive pålagt at være med i den kollektive brandforsikring. De lejere, der HAR tegnet en privat brandforsikring, vil have mulighed for at koble sig på den kollektive brandforsikring fremover. Der kunne jo være en besparelse på dette.

3. Opfølgning af havevandring.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet endnu.

4. Toiletbygning.
Der er nu kommet i gang med forarbejdet mht. toiletbygningen. Kloarkgruppen, har haft håndværkere ude for at give et tilbud på gravearbejdet i forbindelse med tilslutningerne.
Have nr. 47, er lidt ude af spil pga. den høje vandstand, der er i haven. Det vil være problematisk at grave en tank ned i det bløde jord, da vi ikke kan sikre os at tanken vil blive i jorden pga. den høje vandstand.
Bestyrelsen anbefaler at toiletbygningen kommer til at være nede på
parkeringspladsen/vendepladsen, i forlængelse af den eksisterende pavillon. Søs tager kontakt til Kolding Kommunen om pavillonen er lovlig, og om der er mulighed for at sætte brædder på, så den lukkes lidt af.
Kloarkgruppen efterlyser en primus motor for etablering af huset, samt at alle hjælper til, når vi kommer til fasen af selve opførelsen af projektet.
Mht. hvad det kommer til at koste for den enkelte have lejere, kommer senere, når de egentlige udgifter ligger klar.

Vedtægtsændringer.
Der vil til generalforsamlingen være flere forslag mht. rettelser og tilføjelser af vores vedtægter.
Flere punkter er sendt til formanden.

Misvedligeholdelse af lejekontrakt.
Vi har i haveforeningen en lejere, der har misvedligeholdt sin lejekontrakt over flere år, bla. manglede betaling af havelejen. Bestyrelsen har flere gange haft kontakt til kommunen, men de kan ikke hjælpe haveforeningen. Derfor har en enig bestyrelse vedtaget, at vi er nødt til at tage kontakt til fogedretten, for at få hjælp.
Der vil blive udarbejdet en skrivelse, som Kolding Kommune kan læse igennem, og godkende, inden den bliver sendt videre til rette instans.

5. Økonomi.
Punktet udgår, da kassereren ikke dukkede op til vores bestyrelsesmøde. Der foreligger IKKE et revideret regnskab for 2017, da kassereren ikke har afleveret et færdigt regnskab. om det når at blive færdigt til generalforsamlingen er uvist.

6. Generalforsamlingen 2018.
Bestyrelsen møder kl. 12.00., og ordner de sidste ting.
Johannes sørger for en opdateret list vedr. betaling af haveleje 2018, da det kun er betalende lejere, der kan deltage til generalforsamlingen.

7. Evt.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på fejl i arbejdsdagen i maj. Ifølge
vedtægterne/reglerne for Haveforeningen Djævlekløften står der at arbejdsdagene er planlagt til den sidst weekend i maj, samt sidste weekend i september.
Så arbejdsdagen i maj 2018 bliver den 26/5-2018 kl. 10 – 12. Dette bliver selvfølgelig rettet på hjemmesiden.

Jens laver en opdateret liste, på dem der endnu IKKE har en lovpligtig brandforsikring, og bestyrelsen følger derefter op på problemet.

Fremadrettet skal der IKKE stå navne på girokortene fra banken. Det er selvfølgelig beklageligt at en tidligere kassere, bestilte 300 girokort i hans navn. Selv om bestyrelsen prøvede at skæmme navnet med en labels, er det ikke godt nok.

8. Punkter til næste møde.
Pga. generalforsamling, og skift af bestyrelsen, er der ingen punkter.

9. Havevandring.
Ingen havevandring da sæsonen ikke er startet.

Pbv Søs skøtt