Ordinær d. 22. Marts 2019

Referat fra ordinær generalforsamling 22. Marts 2019

Der var 38 stemmeberettigede til stede og i alt xx.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Svend Aage Schlermer som dirigent. Dette blev vedtaget. Svend Aage konstaterede, at bestyrelsen har overholdt kriterierne omkring lovlig indkaldelse til generalforsamlingen og at denne kunne gennemføres iht. reglerne. Dagsorden blev gennemgået.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Bettina Jørgensen (have 20). Dette blev vedtaget.

3. Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Brian Skøtt (have 56) og Rie Jessen (have 16). Dette blev vedtaget.

4. Formandens beretning
Formandens beretning blev gennemgået til orientering.

Det har været et utroligt spændende år for Haveforeningen
Djævlekløften. Et år hvor vi var 4 helt nye bestyrelsesmedlemmer.
Det sidste år har vi budt velkommen til 7 nye medlemmer i vores
Haveforening, positivt at der stadig er mennesker, der ønsker at være en
del af vores fællesskab. I dag har vi 5 haver til salg.
Det har været et år med en del tunge opgaver for hele bestyrelsen.
Jeg startede sæsonen ud med at forberede en fogedsag mod et medlem,
der ikke havde betalt sin haveleje i flere år. Det er ikke fair for de andre
betalende medlemmer, at haveforeningen har gratister. Derfor var det en
vigtig sag for mig, at gå i gang med. Det er ikke nemt at sætte sådan en
stor sag i gang, når man ikke har været i bestyrelsen særlig længe, og ikke
kunne finde dokumenter mv. om hvornår medlemmet havde fået en
opkrævning, hvor ofte medlemmet havde fået opkrævning med gebyr,
eller hvor ofte medlemmet reelt var sagt op? Det var et krævende
arbejde.
Efter ca. 3 måneder, var medlemmet fraflyttet vores forening med hjælp
fra fogedretten.

Første arbejdsdag i maj var der 52 deltagere, 45 haver var repræsenteret.
Om det var fordi taksten, for ikke at deltage i fælles arbejdsdage sidste år
steg til 300 kr., at der var så mange, der mødte op, ja det vil jeg lade være

usagt. Jeg er overbevist om, at alle dem der deltog, deltog fordi de havde
et brændende ønske om at være en del af den samvær, der er guld i en
haveforening.

Efterfølgende afholdte vi et infomøde omkring vores toiletbygning, som vi
skulle i gang med. Mette, have 10, havde lavet nogle utrolig flotte
plancher, der illustrerede meget fint hvordan projektet gerne skal se ud,
når det er helt færdigt. Bestyrelsen informerede omkring økonomi på
projektet, egen betaling osv.
Projektet blev godt modtaget, og bestyrelsen fik mandat til at gå videre
med det.
Prisen for toiletbygningen løb op i 1800 kr.pr. have. ALLE medlemmer har
i dag betalt til toiletprojektet, næsten uden besvær. Det viser at vi i
Djævlekløften har en god korpsånd.
Sådan et projekt, er IKKE bare noget man går i gang med. Det har vist sig,
at der er utrolig meget bureaukrati i sådan nogle sager.
Forhåndsgodkendelse på toiletbygningen, forligger fra teknisk forvaltning,
da vi på et tidligere tidspunkt søgte om godkendelse af pergolaen. Så vi
kunne gå videre med at få i en landmåler, der kunne udmatrikulere et
areal til bygningen.
Vi får hjælp af Kolding Kommune til dette, og det har taget omkring 3
måneder inden landmåleren var klar med målinger osv. Den hjælp
Kolding Kommune har givet Haveforeningen i denne sag, har vist sig at
være misvisende og fejlinformerende, da vores jord ligger i landzone, har
det overhovedet IKKE været nødvendigt at udmatrikulere det stykke. I
landzone betaler man kun for det bebyggede areal. Derfor er en del af
bestyrelsen, i gang med at se, om der er en mulighed for at få de ca.
12.000 kr. vi har betalt for landmåleren retur.

Det har vist sig, at vi gang på gang løber panden mod muren. Lige som vi
troede at nu kunne vi gå i gang, bliver jeg gjort opmærksom på, at Kolding
Kommune ikke har sendt godkendelsen videre til Blue Kolding. Jeg er
fuldstændig uforstående omkring dette, da der har været holdt møder
hvor både Kolding Kommune samt Blue Kolding har været repræsenteret.
Lovliggørelsen på hele projektet er på plads! Der mangler ”kun” et
dokument, som Kolding Kommune skal sende til Blue Kolding. Men dette
lille dokument, kan skabe rigtig meget bøvl for sådan en lille forening,
som vi jo er.
Pr. dags dato, har jeg endelig fået kontakt til Blue Kolding, og ham der er
ansvarlig for vores tilkobling. Alle godkendelser er klar, og de er nu i
dialog med Materialegården, da det er den vej vores stikledning kommer
fra. Blue Kolding vil forsikre os at de er i gang med gravearbejdet inden
for 4-5 uger. Heldigvis gjorde han mig opmærksom på ,at vi skal huske at
få en separat målere på ved toiletbygningen. Trefor bliver kontaktet
hurtigst mulig.

Sommeren 2018 var den varmeste sommer i mands minde. Det er mange
år siden, solen har skinnet så meget og så længe. Det gav bestyrelsen en
del ubehagelige opgaver. På et tidspunkt har en
generalforsamling/bestyrelse vedtaget at der må vandes på forskellige
datoer. Lige husnr. lige datoer, ulige husnr. ulige datoer. Ved
overtrædelse at dette kan/skal der gives en bøde. Vi
Blev enig om i bestyrelsen, at vi ville give en bøde til alle, der vandede
forkert. Det er ikke rart at give bøder til mennesker man omgås med til
dagligt. Vi sættes i en træls situation. Vi kunne vælge at se gennem fingre
med det, men så ville vi have en masse mennesker på nakken. Når det nu
står nedskrevet, så skal det håndhæves. Sener kommer der et forslag om
afskaffelse af vanding på lige/ulige datoer.

Sidst på sommeren begyndte et par af vores medlemmer at inddække
pergolaen med sidder. Et utroligt stort stykke arbejde, som vi i
bestyrelsen er rigtig glade for at I har gjort. Tusind tak til jer.

Der har været et par fælles arrangementer i Haveforeningen. Sønderjysk
Kagebord, og en fællesspisning. Begge arrangementer blev afholdt i
pergolaen.
Den anden arbejdsdag i september var der 20 deltagere, 17 haver
repræsenteret, flere gengangere. Stor tak til jer. Dejligt at se vores
medlemmer, yder en stor indsats, og bliver ved med at arbejde til vi alle
er færdig. Klokken var 17.30, inden vi sagde tusind tak for i dag.
Vi startede jo allerede op til sidste generalforsamling mht.
vedtægtsændringerne. Men da det ville blive en for stor mundfuld, blev vi
enig om, at bruge det kommende år på at rette disse til. Der er flere af de
gældende vedtægter, der modsiger hinanden, nogle er forældet, samt
flere af vedtægterne, der er gentaget. Det har været et stort arbejde at få
vedtægterne nedskrevet, omformuleret, i det hele taget få dem færdig
behandlet så de var klar til at blive sendt til godkendelse ved kommunen.
Nu håber vi vores store arbejde kommer til at blive godt modtaget ved et
senere punkt på generalforsamlingen.
Vi har i år været nødsaget til at opsige et medlem pga. misligholdelse af
lejekontrakten. Altid trist, når et medlem ikke kan overskue at holde sin
have. Et par haver har været tæt på at blive opsagt, men disse
medlemmer, kom rigtig godt igen. Lad os blive ved med at havde den
gode standart i Haveforeningen. Det er en fornøjelse at gå tur i vores
forening, og se alle de flotte haver vi har.
Vi havde i bestyrelsen vedtaget, at vi ville kommunikere med lejerne i
stedet for at sende div. skidt breve mm. afsted. Men dette fandt vi hurtigt
ud af, ikke var den rigtige måde at gøre det på. Det var ligesom at de

berørte lejere glemte hvad der var blevet talt om. Så fremad rettet, vil
mail eller brev være den måde bestyrelsen når de enkelte lejere.
Med den store opbakning bestyrelsen har fået i det forgangene år, kunne
vi godt forstille os fremadrettet, at lave nogle underudvalg i
Haveforeningen. Disse udvalg kunne eksempelvis være: vejplanlægning,
kreativitet, udsmykning, aktivitetsudvalg kun fantasien sætter grænser.
Disse udvalg kan bestå af et bestyrelsesmedlem, samt medlemmer af
haveforeningen. Vi tror på, ved at inddrage flere interesserede, kommer
vi længere ud med ideerne. Ikke at bestyrelsen fralægger sig sit ansvar,
men vi tror at medindflydelse giver medansvar. Jo flere personer vi er til
at løfte de forskellige opgaver, jo større fællesskab vil der automatisk
komme i foreningen. Alle kan bidrage på tværs af generationer, alder og
kulturer.
Bestyrelsen vil evt. indkalde til et Havemøde i pergolaen, midt på
sæsonen, hvor vi kan drøfte hvordan vi evt. kan gribe sagen an.
Vi prøvede noget nyt, da indkaldelse til generalforsamling, haveleje mv.
skulle udleveres. Vi holdte Åben Have, hvor medlemmerne kunne hente
deres konvolut med indhold i Haveforeningen. Samtidig serverede vi en
kop kaffe og et stykke kage. Nogle tog mange stykker kager, vi nævner
ingen navne. Sikke en succes det blev. 70 % af medlemmerne dukkede op,
ikke kun for at hente konvolutten, men også for at få en snak på tværs af
alle medlemmerne. Vi er ganske sikke på, at den måde hvor vi udleverede
indkaldelse mv. er kommet for at blive.
Alle medlemmer skal huske at vi har meddelelses pligt, når der
observeres rotter i vores Haveforening. Det er ikke nok at sætte en fælde
op. Man skal tage kontakt til Kolding Kommune. Se på borger.dk, hvordan
det meldes. Ja flere der gør noget, ved rotterne, jo større sandsynlighed
er der for, at vi fremadrettet kan holde rotte bestanden nede.

Meddeles pligt betyder også, at man skal huske at tage kontakt til
bestyrelsen ved flytning, nyt telefon nummer eller nu mailadresse. Vi skal
altid have muligheden for at komme i kontakt med vores medlemmer.
Vi har været utrolig heldige i 2018. Først på året fik vi 3500 kr. af
bylivspuljen til bord/bænkesæt i pergolaen, dernæst fik vi 5000 kr. af
Jubilæumsfonden til vores toiletprojekt. Sidst men ikke mindst fil vi lige
før nytår 35500 kr. igen af Jubilæumsfonden. Vi startede året 2019 hvor vi
fik 5509 kr. af Nordea Fonden til hynder mv. i pergolaen. Et stort tak til de
mennesker, der bruger utrolig meget tid på at udfylde alle disse
ansøgninger. Det er med til at vi i Haveforeningen, kan anskaffe os de
ting, andre kun drømmer om.
En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Tak til
Rikke og Hans Peder for de kampe vi har kæmpet, det forgangne år.
Når vi mennesker føler os respekteret af andre, så trives vi og er glade. Vi
er alle forskellige og har vores små vaner – nogle kan vi grine af, andre
rører os mere. Noget tænker vi mere over, mens andet er noget, vi bare
gør. Men fælles for det hele er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller
forkert.
Det er alt sammen det, der gør os til de mennesker vi er.
Vi er alle helt os selv, unikke og ligeværdige. Det værner vi om i
Djævlekløften. Vi glædes over fællesskabet, hvor der er tolerance og
respekt for vores forskelligheder. Vi har nemlig plads til alle.
Vi kan styrke respekten for forskellighed, ved at ha positive forventninger
til folk. Spørg, når du undrer dig over andres adfærd, hils på fremmede du
møder på din vej og vis initiativ og tag ansvar for fællesskabet. Vi skal tale
med hinanden ikke om hinanden. Undres man over noget, så gå til rette
vedkommende eller gå til hovedet – i stedet for at gå til andre, på den
måde styrkes den gode tone i Djævlekløften.

Forskellighed er godt – respekt er bedre.
Tak til alle medlemmer af Haveforeningen Djævlekløften for en fantastisk
sæson 2018-2019 og velkommen til ,2019-2020.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

5. Regnskab for 2018
Kassereren gennemgik regnskabet, som alle har modtaget i februar 2019.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

6. Budgetforslag for 2020
Kassereren gennemgik forslag, som dog ikke er til afstemning, da det er bestyrelsens forventninger
til fremtiden.
Villy (have nr. 15): I gør et stort arbejde, men hvorfor skal vi kigge på 2020 allerede nu? Vi skal ikke stemme om det nu, lad os fokusere på 2019.
Kassereren svarer, at vi gerne vil lave et budget for at få en ide om økonomien og for at underbygge, at vi evt. skal have en lille kontingentstigning, som er til afstemning senere på denne
generalforsamling. Intet skal besluttes i dag – dette punkt er kun til information.


7. Indkomne forslag
1. Forslag fra bestyrelsen (vedtægtsændringer) – se indkaldelsen
§3 blev gennemgået af dirigenten.
§4 blev gennemgået af dirigenten.
§6 blev gennemgået af dirigenten.
§7 blev gennemgået af dirigenten.
§13 blev gennemgået af dirigenten – udgår efter bestyrelsen beslutningen.
§14 blev gennemgået af dirigenten.
Anders (have 68): §13 Som jeg læser dette, er det sådan, at man efter 2 påtaler kan blive opsagt. Engang havde vi en bestyrelse, som kom med rigtig mange påtaler ifm. havevandringer, mon ikke vi skal omformulere dette?
Søren (have 54): §13 er skidt formuleret, og kan fejlfortolkes.
Formanden mener, at det er en skrivefejl. Man får en påtale og får mulighed for at bringe sagen i orden. Hvis det ikke er bragt i orden, så får man 2. påtale, og først til sidst en opsigelse. Den sidste linje (’to påtaler på en sæson er lig med en opsigelse’) er nu slettet og denne indgår ikke i forslaget, jf. bestyrelsens beslutning d.d.
Esad (have 60): Misligholdelse er et meget stort begreb og det bør defineres yderligere.
Esad foreslår, at man sættet en professionel havemand på, hvis der er en have, som ikke bliver passet, og så skal haveejeren betale for arbejdet, og hvis det ikke betales, så kan haveejeren opsiges.
Christian (have 34) §7: Jeg foreslår, at vi sletter ”Der kan stemmes ved fuldmagt”. Det er en rigtig dårlig ting for en så lille haveforening at arbejde med Fuldmagt.
Formanden svarer Esad, at misligholdelse er et vidt begreb, og i sidste sæson er der ikke lavet mange påtaler for haveejere pga. ukrudt mv., men vi vil gerne have denne mulighed ift. fogeden.
Kassereren kommenterer på Christians forslag til §7 Fuldmagt, at det jo ikke er en blankocheck, der gives til bestyrelsen, og at vi bør give haveejere, som i øvrigt er aktive, og interesserede medlemmer muligheden for at stemme, hvis de ikke kan deltage i generalforsamlingen.
Jette (have 71) har en opbakning til Anders’ kommentarer om en definition af misligholdelse af haven (ukrudt mv.) er nødvendig og vedtægtsændringerne skal jo også gælde de kommende bestyrelser og haveejere.
Formanden forklarer, at når man som ny ejer underskriver en kontrakt får man en lille gennemgang af begrebet ”misligholdelse”, også på skrift. Bestyrelsen skal nu hjem og definere begrebet nærmere, og derfor vi trækker §13 ud af dette års forslag og kommer tilbage med en definition til næste år. Dette tages ad notam af generalforsamlingen. Formanden forklarer, at der ved Fuldmagt forstås, at man fx stemmer for/imod de enkelte forslag på givne generalforsamlinger. Ordet ”Fuldmagt” erstattes med ”brevstemme til bestyrelsen” i §7.
Dirigenten spørger, om ovennævnte vedtægtsændringer (bortset fra §13) kan godkendes.
Der er 2 stemmer imod. Vedtægtsændringerne er hermed godkendt.

2. Forslag fra Brian Skøtt (have 56) – se indkaldelsen
Brian kommenterer, at grunden til forslaget er opstået i forbindelse med en hændelse fra for nogle år siden, da vi ryddede en have, vi blev ikke færdige og efterlod en have (49) i meget dårlig stand, og der skulle de efterfølgende dage bruges tid på at afslutteoprydningen. Det var et stort arbejde!
Der er opbakning fra bestyrelsen.
Johannes (have 11) ønsker ikke at komme op til talerstolen med sine kommentarer og bliverderfor ikke hørt.
Dirigenten konstaterer, at forslaget er vedtaget med to stemmer imod.

3. Forslag fra Hanne Lind (have 21) – se indkaldelsen
Rie (have 16): Måske er et gebyr på DKK 300 for ikke-deltagelse i arbejdsdage for meget?
Kan man ikke få en aftale om at lave noget andet, hvis man ikke kan deltage på arbejdsdagen?
Kassereren fortæller, at i 2018 forslog hun, at beløbet skulle sættes ned til DKK 100, men det blev ikke godkendt på sidste generalforsamling.
Dirigenten meddeler, at bestyrelsen i dag har besluttet, at punkt 9 på Hannes Lind’s forslag nu trækkes ud af forslaget. Dette tages ad notam af generalforsamlingen.
Christian (have 34) synes, at en kontingentforhøjelse bør være et særskilt punkt og forslag. Bestyrelsen kommenterer, at senere på dagsorden vil dette blive diskuteret og stemt om.
Dette er kun en bekendtgørelse.
Dirigenten konstaterer, at bekendtgørelsen er godkendt (med de på denne
generalforsamlings’ godkendte tilrettelser).

4. Forslag fra Johannes Pedersen (have 11) – se indkaldelsen
Johannes har forladt generalforsamlingen, men hans forslag er uddelt til alle og dirigenten gennemgår de to punkter.
Formanden kommenterer til forslag 1 omkring havevanding, at Johannes jo i princippet kan vande hver dag, da der en dag kan vandes med kande og en dag med slange.

Formanden kommenterer til forslag 2 omkring arbejdsdagen, at det bliver en dyr løsning.
hvis vi skal have ”professionelle” til at udføre arbejdet på fælles arealer mv. Bestyrelsens holdning er, at vi skal fortsætte med den nuværende løsning.
Esad (have 60): Hvorfor kan vi ikke vande hver dag, vi kan evt. betale DKK 10 mere? Hvor meget mere vand har vi brugt? Og mht. til arbejdsdag henviser Johannes til det juridiske og Esad synes vi skal lave en anden løsning end nu.
Dirigenten oplyser, at det vi beslutter her på generalforsamlingen er juridisk bindende!
Anders (have 68): Johannes har stillet to forslag, så vi skal stemme to gange. Det rigtige er, at vi skal opkræve pengene på forkant, og så skal de, der møder op, have penge retur. Dem, der ikke har bidraget skal så afkræves det beløb (en professionel ville tage) efterfølgende.
Havevanding hos os i vores ende forløber normalt godt, men i 2018 på grund af sommeren kunne jeg ikke nå at vande i tidsrummet og derfor spildte vi meget vand. Hvis vi derimod kan vande på de dage, hvor det er mest hensigtsmæssigt (referent: altså alle dage) hjælper
vi også her.

Villy (have 15): I 2006 overtog jeg haven og vi har i mange år i foreningen lavet en opsparing til vandrør, men aldrig fået lavet noget. I vores have har vi fået en separatvandmåler, som aldrig er blevet aflæst. Der er ingen grund til panik. Heller ikke pga. misligholdelse af have med ukrudt.

Lars (have 20): Hvad står der i lejekontrakten fra kommunen? Vi er forpligtiget til at bruge så lidt vand som overhovedet som muligt. Vi skal selv spare op til nye rør (nu: eternitrør) og der skal vandmåler på. Vi kan også samle vand på grunden fra bygninger. Jo flere der
tapper vand, jo mindre tryk, så det kan også være lidt træls for alle – måske er dimensionerne for små på de nuværende rør. Vi har også forbrugt mere vand i 2018 end tidligere, men vi har ikke betalt afledningsafgift, så det skal vi være glade for. Ift. fælles arbejdsdag og bøder, er jeg egentlig enig i, at vi ikke skal betale bøder, men jeg har mere imod papirgangen og at man bliver ”hængt ud”. Det er et stort administrativt arbejde at
flytte rundt på pengene (bøder eller ej) for bestyrelsen, hvis det er det vi beslutter. Mht. hvad der er ”Rimeligt arbejde” er jo en naturlig sag – arbejdet skal tilpasses det man kan,
og det synes jeg vi allerede gør på arbejdsdagene.
Søren (have 54): Tolkningsspørgsmål – er det eneste vi skal forholde os til nu ift. bøder er vel om vi skal bibeholde bøde eller ej – korrekt?
Dirigenten kommenterer, at en generalforsamling er en demokratisk beslutningstager.
Dirigenten spørger om haver kan vandes hver dag? Forslaget er ikke vedtaget.
Dirigenten spørger om bøder skal afskaffes? Forslaget er ikke vedtaget.

5. Forslag fra Hanne Lind (have 21) – se indkaldelsen og de uddelte kopier på bordene Kassereren meddeler, at disse to forslag er indsendt på lovlig vis til bestyrelsen, men de er ikke kopieret og udleveret i kuverten. I dag er vi nødt til at have en ekstraordinær generalforsamling, og dette forslås ændret fremover med dette forslag.
Dirigenten læser de to forslag op:
1) Det nye §18 – det gamle §6 afsnit 7 (forslag om antallet af stemmeberettigede – ekstraordinære generalforsamlinger bliver unødvendige fremover)
2) Godtgørelse for bestyrelsens arbejde
Rie (have 11): Er det undersøgt, at vi kan undgå disse ekstraordinære generalforsamlinger?
Kassereren fortæller, at hvis vi godkender disse forslag i dag, så er det op til kommunen
endeligt at godkende.
Bente (have 69): Hver have har kun én stemme, min mand og jeg har begge stemt – det er
da forkert?
Dirigenten forklarer, at der jo kun er én stemme per have!
Forslag 1: 13 stemmer for og 11 imod. Forslaget er vedtaget.
Forslag 2: Kassereren kommenterer, at sidste år kom der nogle ind i bestyrelsen, som fik godtgørelse for deres meget korte periode i bestyrelsen, hvilket syntes useriøst. Der har været forskellige udbetalinger til forskellige bestyrelsesmedlemmer, når jeg kigger tilbage i tiden (helt til 1996).
Brian (have 56): Jeg forstår ikke forslaget. Hvis de andre i tidligere bestyrelse har fået godtgørelse (haveleje betalt), så skal den nuværende vel også have?
Esad (have 60): Det må stå i et tidligere generalforsamlingsreferat.
Christian (have 34): i 2006 blev jeg kasserer, og indtil 2016 har bestyrelsesmedlemmerne fået en økonomisk kompensation, det har vi protokolført. Jeg vil se om jeg kan finde dokumentation herpå til den nuværende bestyrelse.
Brian (have 56): Vi skal vel godkende alle fire delforslag i dette forslag? Der er også forskel på hvilken rolle man har i bestyrelsen?
Dirigenten sammenfatter afstemningen:
– Skal bestyrelsen have godtgørelse for deres arbejde? Forslaget er vedtaget enstemmigt.
– Hvem skal have godtgørelse – alle fem? Forslaget er vedtaget enstemmigt.
– Hvad skal godtgørelsen være? Alle skal have det samme. Forslaget er vedtaget enstemmigt.
– Med bagudbetaling efter 1 år? Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Dirigenten informerer, at hvis man yder frivilligt arbejde og har udgifter, så plejer bestyrelsen at dække disse.

8. Fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik forslaget på et kontingent i 2020 fremover vil være DKK 600 (mod
nuværende DKK 350).
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

9. Valg af kasserer
Hanne Lind modtager genvalg.
Hanne Lind blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Rikke Pedersen modtager ikke genvalg.
Hans Peder Thaysen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Lars (have 20) og Brian Skøtt indstiller Anders (have 68).
Lars (have 20) kommenterer på frivillighed og det at opføre hus på grund, som kræver lidt opmærksomhed. Vi skal vælge hinanden til og ikke fra i vores haveforening og have respekt for
hinanden i Haveforeningen og det skal være sjovt.
Lars (have 20) og Anders (have 68) blev enstemmigt valgt.


11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Følgende stiller op:
Anne (have 43)
Annette (have 27)
Eddie (have 55)
Der blev gennemført valg, og Annette med 27 stemmer og Eddie med 22 stemmer blev valgt.


12. Valg af revisor
Allan (have 10) ønsker ikke genvalg.
Ole (have 25) ønsker genvalg.
Bent (have 58).
Ole og Bent blev valgt.


13. Valg af revisorsuppleant
Brian (have 56) blev genvalgt.

14. Valg af vurderingsudvalg
Alle blev genvalgt.

15. Evt.
Jette (have 71): Kan generalforsamlingen ikke ligge på en hverdagsaften i stedet? Vi er mange, der tripper for at komme i haven
Bestyrelsen tager ad notam.
Kassereren byder på en øl/sodavand i forbindelse med hendes 70-års fødselsdag.
Henrik (have 68): Afbrænding i brændeovn skal være ordentligt træ, ikke affaldstræ, vi skal være miljøbevidste.
Lars (have 20) kommenterer på bestyrelsens vegne, at luftforurening ikke må ske, der henstilles til en energivenlig og miljøvenlig afbrænding, og i øvrigt til foreningens regler og forordninger.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldt til denne generalforsamling, da bestyrelsen på forhånd havde en ide om, at vi til den ordinære generalforsamling ikke ville være stemmeberettigede.
Dirigenten konstaterer, at denne er indkaldt på lovlig vis.
Forslaget består i ændringen af de fremsatte vedtægter (inkl. §7, som nu bliver ændret til ”brevstemme til bestyrelsen i en forseglet konvolut, som først må åbnes på generalforsamlingen”) men § 13 (en definition på misligholdelse) udgår i forhold til det vi stemmer om i dag.
Forslaget er enstemmigt vedtaget d.d. med de 39 tilstedeværende medlemmer.

Formanden takker for god ro og orden! Tak til de afgående medlemmer, og tak til Irene for hjælp
med dagens arrangement.