Ekstra ordinær d. 7. April 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 7. April 2018.

Der var 18 stemmeberettigede til stede.

Dagsorden.
1: Valg af dirigent
Johannes bød velkommen og præsenterede Svend Aage Schiermer som ordstyrer.
Sv.Aa. overtog mødet og konstaterede, at den var rettidigt indkaldt og derfor kunne gennemføres.
Mette – have 10 valgtes til referent.
Sv.Aa. fremlagde dagsordenen med lidt overvejelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at behandle så mange indkomne forslag og gjorde forsamlingen opmærksom på, at i henhold til vore vedtægter kunne beslutninger vedr. ændringer i vedtægterne kun ske med tilstedeværelse af min. 50% af medlemmerne.
Der efterlystes tiltag, der kunne få flere til at deltage fremover, så det var muligt at træffe beslutninger. Bl.a. at indkomne forslag blev sendt ud med indkaldelsen, så folk kunne se, hvad der skulle drøftes.

2: Beretning
Der var ingen beretning

3: Regnskab
Hanne havde som revisor overtaget færdiggørelsen af regnskabet.
Der var spørgsmål og kommentarer om opsparing, og om ordet honorar er det rigtige at bruge.
Efter en god debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4: Indkomne forslag
Søs – have 56
Foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
§6 – suppleanterne vælges skiftevis
§7 – hver have har 2 stemmer (uanset om man er en eller to)
§10 – Formand og kasserer vælges skiftevis til afgang hhv. i lige og ulige år.
Alle tre forslag skal genoptages ved en generalforsamling med ”vedtægtsændringer” på
dagsordenen.
Andre forslag fra Søs:

Al kommunikation fra bestyrelse til medlemmerne foregår via mail, så vi sparer tid og porto.
Forsamlingen synes det er et godt forslag, men der skal være mulighed for at fravælge det og
stadig få informationer mm., med posten.
Forslaget blev vedtaget, så man aktivt skal til vælge at få brevpost med 17 stemmer.
Vi mangler en vimpel/stander i vores flagstang.

Ole – have 25. Vi valgte for nogle år siden en vimpel, som Rie havde tegnet – kan vi ikke bare få trykt den op igen? Efter lidt debat om kvalitet og holdbarhed af sådan et flag besluttede generalforsamlingen at genoplive Ries vimpel.
Krav om brandforsikring skrives ind i vedtægterne, så vi har mulighed for håndhæve reglerne ved forsømmelse. Kræver vedtægtsændring.

Brian – have 56
Alle indkomne forslag sendes ud sammen med indkaldelsen, så man har mulighed for at forberede sig, og skal indsendes 3 uger før mødet. Det kunne også gøre, at flere ville kunne se et formål med
at deltage. Kræver vedtægtsændring

Kunne vi indføre, at vi afslutter generalforsamlingen med et stykke mad, så vi kan afrunde mødet i en positiv stemning? Enstemmigt vedtaget

Kunne vi investere i nogle nye møbler til pergolaen, så det blev mere attraktivt at bruge området?

Allan – have 10 har på eget initiativ søgt Bydelspuljen om midler til 4 bord-bænkesæt og nogle plantekasser. Fristen udløb d. 03-04, så det kunne ikke vente til en ny bestyrelse blev valgt. Det blev godt modtaget, og vi afventer svar omkring 1. juli.

Esad: Fremviste en liste med forskellige ting, der tidligere er blevet vedtaget,, med forslag om at den blev offentliggjort på hjemmesiden og opdateret med de nye beslutninger. Vedtaget.

Hanne – have 21. Bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage er for høj og bør reduceres igen til f.eks. 150 kr. i stedet for 300.
Efter en livlig debat og spørgsmål og mange forskellige meninger blev forslaget sat under afstemning. Afstemningsresultatet blev 9 for og 9 imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget og
bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage fastholdes på 300 kr.
”Under ovennævnte punkt om bødestørrelse blev der rejst spørgsmål om depositum størrelse”.
Forklaring: Depositummet er 400 kr. til foreningen og 1100 til den forrige ejer.
Bogføringsmæssigt er depositummet 1500 kr. + 250 kr. i kontingent.
Der blev stillet forslag om en synlig bødeliste på hjemmesiden og i ”kassen”, så alle kunne forholde sig til, hvad man ikke må, og hvad det koster at overtræde reglerne. Så bliver det ens for alle.

Honorar til bestyrelsen skal være med tilbagevirkende kraft, så man skal have siddet i bestyrelsen et år, før det kommer til udbetaling. Kræver vedtægtsændring.

Allan – have 10
Regnskab og budget udsendes med indkaldelse til generalforsamling. Kræver vedtægtsændring.

Oplæsning og godkendelse af referat ved afslutningen af generalforsamlingen. Sv.Aa. svarer: Det kræver en meget dygtig referent, men kan være en god ide for at sikre sig, at vi undgår farvede og
ufuldkomne referater. Kræver vedtægtsændring.

Vi bør håndhæve forbuddet med brug af sprøjtegift i haverne.
Ifølge lejeaftalen med Kolding Kommune er det faktisk forbudt!
Vi appellerer til, at den enkelte selv overholder reglerne!
Haveforeningen kan tydeliggøre forbuddet af sprøjtemidler ved at indskrive forbuddet i vedtægterne

5: Kontingent
Der er store investeringer foran os, vejen, vandrørene og toiletbygningen, så vi skal overveje en kontingentstigning.
Efter en god debat om ovennævnte emner og økonomien, især prisen på den nye toiletbygning, blev der vedtaget en Kontingentforhøjelse på kr. 150 med 17 stemmer.

6: Valg af formand
Søs – have 56 valgt for 2 år uden modkandidat

7: Valg af kasserer
Hanne – have 21 valgt for 1 år uden modkandidat

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens – have 9 valgt for 2 år. Rikke – have 13 og Hans Peder – have 73 begge valgt for 1 år.

9: Valg af to bestyrelses suppleanter
Mette – have 10 valgt for 2 år og Anne – have 48 valgt for 1 år.

10: Valg af to revisorer
Allan – have 10 og Ole – have 25, begge valgt for 1 år.

11: Valg af 1 revisor suppleant
Brian – have 56, valgt for 1. år

12: Valg af vurderingsudvalg
Jesper – have 26, Henrik – have 67 og Lars – have 20, alle valgt for 1 år.

13:Evt.
Jens – have 9, spurgte hvem der har åbnet for vandet?
Ole – have 25, svarede, at det har Villy og Henrik, og der er aflæst måler.

Lars – have 20, mente, at på arbejdsdagen kan en trailer med skærver og 3-4 mand hurtigt gøre noget ved vejen.

Rie: Stor tak til Svend Aage for god ordstyring.